Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Opgeruimd Vechtdal

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan, een en ander in de ruimste zin van het woord onder:
1.1 Opgeruimd Vechtdal: de eenmanszaak Opgeruimd Vechtdal, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 93039093, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw Yvette. Reneman.
1.2 De opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die Opgeruimd Vechtdal een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten.
1.3 De consument: de natuurlijke persoon, die niet handelt vanuit een beroep of bedrijf, die Opgeruimd Vechtdal een opdracht verstrekt tot het leveren van producten en/of diensten
1.4 Producten en/of diensten: alle producten en/of diensten met betrekking tot coaching, advisering en begeleiding op het gebied van opruimen en organiseren en aanverwante (digitale) producten en/of diensten, zoals het geven van trainingen. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord.
1.5 Partij of partijen: respectievelijk Opgeruimd Vechtdal of de opdrachtgever of Opgeruimd Vechtdal en de opdrachtgever samen.
1.6 De overeenkomst: elke schriftelijke afspraak tussen Opgeruimd Vechtdal en de opdrachtgever tot het leveren van Producten en/of Diensten voor opdrachtgever.
1.7 Schriftelijk: communicatie niet alleen per briefpost, maar tevens per e-mail en digitale berichtgeving, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit voldoende vaststaat.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Opgeruimd Vechtdal gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten en overige verrichte handelingen. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst en/of meerwerk voortvloeit.
2.2 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet alleen gemaakt ten behoeve van Opgeruimd Vechtdal, maar ook ten behoeve van alle personen die voor Opgeruimd Vechtdal werkzaam zijn en alle personen of derde partijen die bij de uitvoering van de overeenkomst door Opgeruimd Vechtdal zijn ingeschakeld.
2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere (algemene) voorwaarden van de opdrachtgever wordt door Opgeruimd Vechtdal uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.4 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden volgens de bedoeling van partijen.

2.5 Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de ‘bedoeling’ van deze algemene voorwaarden.
2.6 Indien voorwaarden in deze algemene voorwaarden en in de offerte onderling tegenstrijdig zijn, gaan de in de offerte opgenomen voorwaarden voor.
2.7 Aan aanspraken tussen partijen die afwijken van de algemene voorwaarden kunnen geen rechten worden ontleend.
2.8 De meest recente versie van de algemene voorwaarden van Opgeruimd Vechtdal is van toepassing. Opgeruimd Vechtdal kan op elk gewenst moment, zonder voorafgaande kennisgeving en opgave van redenen deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen en aanvullen. De meest recente versie is dan op alle overeenkomsten inclusief de reeds afgesloten overeenkomsten geldig. Deze wijzigingen en/of aanvullingen binden de opdrachtgever pas nadat deze schriftelijk van toepassing zijn verklaard met toezending van de voorwaarden.
Enkel een consument heeft het recht om schriftelijk de overeenkomst te ontbinden uiterlijk op de dag voorafgaand aan de ingangsdatum van de gewijzigde voorwaarden indien hij niet akkoord gaat met de wijzigingen. Dat geldt niet voor zakelijke opdrachtgevers.

2.9 Indien één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen in overleg een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeenkomen. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
2.10 Indien Opgeruimd Vechtdal op eigen initiatief ten gunste van de opdrachtgever afwijkt van deze algemene voorwaarden, kunnen daar door de opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle offertes en aanbiedingen van Opgeruimd Vechtdal zijn geldig voor de in het aanbod en/of de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is het aanbod en/of de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop het aanbod en/of de offerte is uitgebracht.
Een gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend in de zin dat Opgeruimd Vechtdal het recht heeft om binnen één week nadat opdrachtgever schriftelijk akkoord is gegaan met de offerte alsnog af te zien van de opdracht, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.
3.2 Aanbiedingen en/of offertes worden schriftelijk door Opgeruimd Vechtdal  aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.
3.3 Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem of derden aan Opgeruimd Vechtdal versterkte gegevens waarop het aanbod wordt gebaseerd. Indien na het aanbod en/of de offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, heeft Opgeruimd Vechtdal het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.4 De in de offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief heffingen van overheidswege en in het kader van overeenkomst te maken kosten, waaronder begrepen maar niet beperkt tot kosten van derden, reis-, verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht Opgeruimd Vechtdal niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
3.6 Opgeruimd Vechtdal kan niet aan aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de opdrachtgever begrijpt of redelijkerwijze kan begrijpen dat het aanbod en/of de offerte of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving, druk-, zet- of typefout bevat.
3.7 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand zodra de opdrachtgever de door Opgeruimd Vechtdal gedane aanbieding schriftelijk heeft geaccepteerd. Wanneer de acceptatie van de opdrachtgever op welke wijze dan ook afwijkt van de aanbieding, komt de overeenkomst pas tot stand indien Opgeruimd Vechtdal uitdrukkelijk en schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
4.2 Indien de opdrachtgever zonder een daaraan voorafgaande aanbieding aan Opgeruimd Vechtdal een opdracht verstrekt, is Opgeruimd Vechtdal pas aan deze opdracht gebonden nadat Opgeruimd Vechtdal deze schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.
4.3 Overeenkomsten worden pas door schriftelijke bevestiging van Opgeruimd Vechtdal of zodra Opgeruimd Vechtdal – zonder tegenwerping van de opdrachtgever – met de uitvoering is begonnen, voor Opgeruimd Vechtdal bindend.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst

5.1 Opgeruimd Vechtdal bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de overeenkomst wordt uitgevoerd.
5.2 Opgeruimd Vechtdal  voert de diensten naar beste inzicht en vermogen uit, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Op  Opgeruimd Vechtdal  rust echter alleen een inspanningsverplichting, géén resultaatsverplichting, omdat een geslaagd resultaat afhankelijk is van de inzet en motivatie van opdrachtgever zelf en het naleven van afspraken en opvolgen van adviezen.
5.3  Opgeruimd Vechtdal  kan zonder voorafgaande kennisgeving aan en zonder uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever bepaalde taken uitbesteden aan derde partijen, indien zij dat noodzakelijk acht.  Opgeruimd Vechtdal  is verantwoordelijkheid voor de inschatting van geschiktheid van deze derde partij.

5.4 Is voor de uitvoering van de opdracht of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit slechts indicatief en nooit te beschouwen als een fataal termijn, tenzij het een evenement op een bepaalde datum betreft. Overschrijding van een termijn levert geen toerekenbare tekortkoming op van Opgeruimd Vechtdal en is geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
5.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opgeruimd Vechtdal aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opgeruimd Vechtdal worden verstrekt. Indien de benodigde gegevens niet tijdig aan Opgeruimd Vechtdal zijn verstrekt, heeft Opgeruimd Vechtdal het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende (extra) kosten volgens de dan geldende tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt pas aan nadat de opdrachtgever de gegevens aan Opgeruimd Vechtdal ter beschikking heeft gesteld.  Opgeruimd Vechtdal  is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat  Opgeruimd Vechtdal is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5.6 De opdrachtgever is gehouden
 Opgeruimd Vechtdal onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met het afsluiten en verdere uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.

5.7 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan.
5.8 Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de opdrachtgever, wordt gewijzigd kan dit consequenties hebben voor het oorspronkelijk overeengekomen bedrag, uitvoeringstermijn en/of andere voorwaarden. Opgeruimd Vechtdal  zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van prijswijzigingen als gevolg van een wijziging van de overeenkomst.
5.9 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is  Opgeruimd Vechtdal gerechtigd om deze pas uit te voeren nadat daarvoor akkoord is gegeven door de opdrachtgever. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen toerekenbare tekortkoming van  Opgeruimd Vechtdal  op en is voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
5.10 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opgeruimd Vechtdal een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden.

Artikel 6. verplichtingen van partijen

6.1 Opgeruimd Vechtdal draagt zorg voor:
– het uitvoeren van de coaching c.q. training, advisering en begeleiding zoals overeengekomen tussen beide partijen;
– bevoegde en bekwame, representatieve medewerkers indien van toepassing;
– eventueel daarbij benodigde hulpmiddelen, zoals schema’s en een planning;

6.2 De opdrachtgever zorgt voor:
– het verlenen van toegang tot de woning, het evenement en/of de locatie, het gebouw, de ruimte, het terrein, etc. waar de dienstverlening zal plaatsvinden en de daarbij benodigde (sanitaire en elektronische) voorzieningen en aansluitingen welke  Opgeruimd Vechtdal nodig heeft voor het uitvoeren van de opdracht, indien van toepassing. (De medewerkers van)  Opgeruimd Vechtdal moeten in ieder geval in de gelegenheid zijn om naar het toilet te kunnen gaan, beschikken over stromend (kraan)water en elektriciteit;
– een veilige werkomgeving;
– materiaal, zoals opbergdozen of -manden;
– Parkeergelegenheid. Indien Opgeruimd Vechtdal kosten moet maken voor het parkeren, worden deze kosten doorberekend aan de opdrachtgever;
6.3 Indien opdrachtgever niet aan één of meerdere van bovenstaande verplichtingen (artikel 6.2) kan voldoen, kan Opgeruimd Vechtdal hierin mogelijk faciliteren indien tijdig aangegeven door opdrachtgever. Hiervoor kunnen extra kosten in rekening gebracht worden. Indien Opgeruimd Vechtdal haar dienstverlening niet adequaat kan verrichten als gevolg van het niet voldoen aan één of meerdere bovenstaande verplichtingen van de opdrachtgever, kan Opgeruimd Vechtdal voor de gevolgen niet aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 7. Privacy

7.1 De gegevens van opdrachtgever en/of deelnemers worden vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derde partijen, tenzij er sprake is van toestemming door opdrachtgever en/of deelnemers, van een wettelijke verplichting of Opgeruimd Vechtdal voor zichzelf optreedt in een (gerechtelijke) procedure.
7.2 Opgeruimd Vechtdal mag foto’s en beeldmateriaal maken van de dienstverlening waarop opdrachtgever eventueel zichtbaar is en deze eventueel delen op social media of andere kanalen na schriftelijke toestemming van opdrachtgever, tenzij opdrachtgever herkenbaar in beeld is of uitdrukkelijk verklaart hier niet mee akkoord te gaan.

Artikel 8. Prijzen, betaling en incasso

8.1  Opgeruimd Vechtdal  werkt op basis van offertes. Voorafgaand aan de uitvoering van de dienstverlening zal Opgeruimd Vechtdal een inschatting maken van het aantal benodigde uren. Hieraan kunnen echter geen rechten worden ontleend. Na het sluiten van de offerte overeenkomst, is opdrachtgever verplicht om 20% van het geschatte aantal uren als aanbetaling te voldoen. Deze dient voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden te zijn ontvangen door Opgeruimd Vechtdal . De overige 80% dienen na uitvoering van de laatste sessie door opdrachtgever te worden voldaan.
8.2 Betaling geschiedt op factuurbasis. Facturen dienen binnen een termijn van 7 dagen na afloop van de laatste werkzaamheden volledig te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
8.3  Opgeruimd Vechtdal heeft het recht haar prijzen tussentijds te wijzigen, indien Opgeruimd Vechtdal dit nodig acht. Indien de prijzen van aangeboden diensten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst met Opgeruimd Vechtdal  te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of wettelijke bepaling is hierbij uitgesloten, zoals het niveau van lonen en grondstofprijzen of btw verhogingen.
8.4 Opgeruimd Vechtdal  mag bovendien het overeengekomen bedrag verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan Opgeruimd Vechtdal, dat in redelijkheid niet van Opgeruimd Vechtdal kan worden verwacht dat zij de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
8.5  Opgeruimd Vechtdal behoudt zich te allen tijde het recht voor om volledige vooruitbetaling of enige andere zekerheid te verlangen van opdrachtgever bij acceptatie van de offerte c.q. aanbieding.
8.6 Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
8.7 Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
8.8 Bij niet tijdige of volledige betaling is Opgeruimd Vechtdal  gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten of middels schriftelijke verklaring te ontbinden, zonder dat een daaraan voorafgaande ingebrekestelling noodzakelijk is.
8.9 In geval van niet tijdige of volledige betaling, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en heeft Opgeruimd Vechtdal  zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan de opdrachtgever wettelijke (handels- of consumenten) rente in rekening te brengen.
8.10 Opgeruimd Vechtdal  is bij niet tijdige of niet volledige betaling door de opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan de opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 100,-.
8.11 In afwijking van het lid 9 en 10 bepaalde, zullen consumenten niet van rechtswege in verzuim komen te verkeren. Zij ontvangen eerst een schriftelijke ingebrekestelling waarin alsnog een termijn van 14 dagen wordt geboden om de betaling volledig te voldoen. Deze termijn vangt aan vanaf de dag dat de ingebrekestelling door consument is ontvangen.

8.12 In afwijking van artikel 8.11 bedragen de incassokosten voor consumenten conform de staffel BIK als volgt:
– over de eerste Euro 2.500,- 15% met minimum van € 40,-, maximum € 375,-
– over de volgende Euro 2.500,- 10%
– over de volgende Euro 5.000,- 5%
– over de volgende Euro 190.000,- 1%
– over het meerdere boven de Euro 200.000,- 0,5% met maximum van € 6.775,-

8.13 De door de opdrachtgever gedane betalingen worden door Opgeruimd Vechtdal eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.
8.14 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling op de factuur.

8.15 Losse tarieven voor zakelijke opdrachtgevers zijn altijd exclusief btw, voor consumenten inclusief btw. Tarieven zijn altijd exclusief overige kosten, zoals reistijd, reiskosten, parkeerkosten, eventuele verzend- en administratiekosten en kosten van derden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 9. Betalingsonmacht

9.1 Opgeruimd Vechtdal is gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst schriftelijk te ontbinden, op het tijdstip waarop opdrachtgever:
– in staat van faillissement wordt verklaard of faillissement aanvraagt;
– (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
– door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
– onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
– anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (een deel van) zijn vermogen verliest.

Artikel 10. Annulering van de opdracht

10.1 De dienstverlening van Opgeruimd Vechtdal is altijd maatwerk. Om die reden geldt er geen herroepingsrecht.
10.2 De tussen de opdrachtgever en Opgeruimd Vechtdal gesloten overeenkomst eindigt bij overlijden van de eigenaresse van Opgeruimd Vechtdal of de consument of bij liquidatie of ontbinding van de onderneming van Opgeruimd Vechtdal.
10.3 Indien het door Opgeruimd Vechtdal uit te voeren werk bij einde overeenkomst nog niet is voltooid, zijn haar erfgenamen niet verplicht dit werk te (laten) voltooien, ook al wordt de onderneming van Opgeruimd Vechtdal op enigerlei wijze voortgezet.
10.4 In geval de opdrachtgever de overeenkomst voorafgaand of tijdens de uitvoering daarvan wenst te annuleren, is hij aan Opgeruimd Vechtdal een vergoeding van de reeds gemaakte kosten, alsmede een door Opgeruimd Vechtdal nader te bepalen schadevergoeding verschuldigd. Deze aanvullende schadevergoeding omvat alle door de annulering geleden schade inclusief gederfde winst. Opgeruimd Vechtdal heeft het recht voornoemde schadevergoeding, naast betaling van de reeds gemaakte kosten, als volgt in rekening te brengen (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen):

Trainingen of workshops op locatie van een zakelijke opdrachtgever:

– alleen de daadwerkelijk gemaakte kosten en uitgevoerde werkzaamheden door Opgeruimd Vechtdal bij annulering van de overeenkomst tot 1 maand voor aanvang van de opdracht;
– 50% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering binnen 1 maand voor aanvang van de opdracht;
– 75%-100% van het overeengekomen totaalbedrag aan schadevergoeding bij annulering vanaf aanvang van de uitvoering, afhankelijk van het moment van annuleren en de reeds uitgevoerde werkzaamheden door Opgeruimd Vechtdal;
Overige evenementen op een externe locatie of digitale producten of diensten:
– geen restitutie mogelijk daar er sprake is van externe kosten die in het aantal tickets en de daarmee verband houdende ticketprijs zijn verwerkt. Opdrachtgever krijgt bij aanschaf van digitale producen of diensten direct toegang tot deze producten of diensten.

Losse afspraken en/of (online) meetings

– een geplande afspraak kan tot uiterlijk 48 uur van tevoren kosteloos verzet of geannuleerd worden;
– bij het verzetten of annuleren van een geplande afspraak binnen 48 uur tot de afspraak of bij no show, zal een tarief van € 50,00 inclusief btw in rekening worden gebracht.
10.5 In afwijking van hetgeen in het vorige lid is bepaald, zal in geval van annulering welke verband houdt met overmacht, waaronder begrepen maar niet beperkt tot extreme weersomstandigheden, epidemieën of pandemieën, maatregelen van overheidswege en/of oorlog, enkel de gemaakte kosten van Opgeruimd Vechtdal in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever.
10.6 Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal Opgeruimd Vechtdal vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.
10.7 Opgeruimd Vechtdal is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde schadevergoeding dan wel annuleringsvergoeding.
10.8  Opgeruimd Vechtdal  heeft te allen tijde het recht om de overeenkomst op te zeggen, om welke reden dan ook, zonder gehouden te zijn tot betaling van enige schadevergoeding. Opdrachtgever is dan alleen gehouden tot betaling van het reeds uitgevoerde gedeelte, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid en vrijwaring

11.1 Indien de opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een toerekenbare tekortkoming van Opgeruimd Vechtdal, die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst, is de aansprakelijkheid van Opgeruimd Vechtdal voor enkel en alleen de directe schade, beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Indien de verzekering geen dekking biedt of niets uitkeert, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het gefactureerde of te factureren bedragen.
11.2 Opgeruimd Vechtdal is enkel aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
– de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden (expertisekosten);
– de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opgeruimd Vechtdal aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Opgeruimd Vechtdal kan worden toegekend (herstelkosten);
– redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover de opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.3 Aansprakelijkheid van Opgeruimd Vechtdal voor indirecte en immateriële schade, daaronder begrepen gevolgschade, bedrijfsschade en letselschade, is uitgesloten.
11.4 Opgeruimd Vechtdal is nimmer aansprakelijk voor elke vorm van door derden geleden schade. De opdrachtgever zal Opgeruimd Vechtdal vrijwaren en schadeloosstellen ter zake van alle aanspraken van derden wegens of ten gevolge van de uitvoering van de overeenkomst geleden schade.
11.5 Aansprakelijkheid van Opgeruimd Vechtdal voor door ingeschakelde derde partijen veroorzaakte schade is uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten. Een zakelijke opdrachtgever dient zich in dat geval direct tot deze derde partij te wenden. 

11.6 Opgeruimd Vechtdal is nooit aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door:
– een overmachtssituatie zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, zoals ziekte van de medewerkers van Opgeruimd Vechtdal, storingen in apparatuur of programmatuur, onbereikbaarheid van online omgeving of digitale producten en/of diensten;
– aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt of het anderszins niet voldoen aan in deze algemene voorwaarden opgenomen verplichtingen door opdrachtgever;
– gebruik van de diensten voor andere doeleinden dan waarvoor deze bedoeld is;
– het niet of verkeerd opvolgen van adviezen en/of instructies van Opgeruimd Vechtdal door de opdrachtgever of derden;
– tegenvallende resultaten of het niet behalen van door opdrachtgever beoogde doelstellingen;
– beslissingen die opdrachtgever heeft genomen op basis van adviezen, coaching en begeleiding door Opgeruimd Vechtdal, al dan niet in overleg met Opgeruimd Vechtdal;
– schade aan (eigendommen van) deelnemers van een event, dan wel aan (eigendommen van) opdrachtgever, die veroorzaakt zijn door het niet (volledig) nakomen van de verplichtingen van de opdrachtgever;
– een langere uitvoeringstermijn dan oorspronkelijk voorzien, ongeacht welke reden daaraan ten grondslag ligt;

11.7 Een vordering tot schadevergoeding door de opdrachtgever dient uiterlijk binnen 30 dagen nadat de opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken bij Opgeruimd Vechtdal te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding, vervalt het recht op schadevergoeding. In afwijkingen van de wettelijke verjaringstermijn, geldt een verjaringstermijn van één jaar.
11.8 Het in dit artikel bepaalde geldt behoudens opzet of grove nalatigheid van Opgeruimd Vechtdal en diens leidinggevenden en indien dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten zich hiertegen verzetten.

Artikel 12. Overmacht

12.1 Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die Opgeruimd Vechtdal niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opgeruimd Vechtdal kan worden verlangd, waaronder begrepen maar niet beperkt tot ziekte van haarzelf of ingeschakelde medewerkers en derde partijen, pandemieën en epidemieën, overheidsmaatregelen, storingen in het computernetwerk of andere technische storingen, tekortkomingen van leveranciers van Opgeruimd Vechtdal of door Opgeruimd Vechtdal ingeschakelde derden en andere stagnatie in de normale gang van zaken binnen haar onderneming, dan is Opgeruimd Vechtdal gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.
12.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld van Opgeruimd Vechtdal en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van Opgeruimd Vechtdal. Naast deze uitleg van overmacht uit hoofde van de wet en jurisprudentie wordt onder overmacht tevens begrepen: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop Opgeruimd Vechtdal geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opgeruimd Vechtdal niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
12.3 In geval van overmacht zal Opgeruimd Vechtdal zich naar redelijkheid inspannen om desgewenst te voorzien in een alternatieve oplossing.
12.4 Als de overmachtssituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van Opgeruimd Vechtdal gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Opgeruimd Vechtdal gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.
12.5 Vanaf het moment dat de overmachtssituatie tenminste twee maanden heeft geduurd of blijvend van aard is, mogen beide partijen de overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder rechterlijke tussenkomst (gedeeltelijk) ontbinden, zonder dat partijen aanspraak kunnen maken op enige schadevergoeding.

Artikel 13. Geheimhouding 

13.1 Wanneer partijen kennisnemen van gegevens van de andere partij waarvan zij weten of redelijkerwijs kunnen weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, maken zij deze gegevens op geen enkele wijze bekend aan derden. Een uitzondering hierop geldt wanneer wet- en regelgeving tot bekendmaking verplicht of indien dit noodzakelijk is voor de goede uitvoering van de overeenkomst.
13.2 De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.
13.3 Opgeruimd Vechtdal zal zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van opdrachtgever en zich houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Zij zal persoonsgegevens nimmer verkopen of aan derden verstrekken, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht. Zie voor meer informatie de privacyverklaring op de website van Opgeruimd Vechtdal.
13.4 Bij overtreding van deze geheimhoudingsbepalingen is Opgeruimd Vechtdal gerechtigd een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen van € 2.000,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 15.000,00.

Dit is onverminderd het recht van Opgeruimd Vechtdal om de door Opgeruimd Vechtdal en derden geleden schade volledig op opdrachtgever te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag.

Artikel 14. Opschorting en ontbinding

14.1 Opgeruimd Vechtdal heeft het recht om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten, tot het moment dat alle opeisbare vorderingen op de opdrachtgever volledig zijn voldaan, indien (1) de opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, dan wel (2) indien Opgeruimd Vechtdal kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet (behoorlijk) zou kunnen nakomen of (3) indien de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst is verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid blijft uit.
14.2 Opgeruimd Vechtdal is tevens bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden in de in het eerste lid van dit artikel genoemde situaties, of indien zich andere omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd.
14.3 Ontbinding geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving en zonder rechterlijke tussenkomst.
14.4 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opgeruimd Vechtdal op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.5 Opgeruimd Vechtdal behoudt zich het recht voor schadevergoeding te vorderen en is niet aansprakelijk voor enige schade of gemaakte kosten door de opdrachtgever of derden.

Artikel 15. Intellectueel eigendomsrecht

15.1 Opgeruimd Vechtdal behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke zij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de opdrachtgever, voor zover op die producten in juridische zin rechten kunnen bestaan of worden gevestigd.
15.2 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op de door Opgeruimd Vechtdal ontwikkelde geestesproducten, zijn en blijven het exclusieve eigendom van Opgeruimd Vechtdal, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld. Deze mogen door opdrachtgever of derden niet worden be- of verwerkt, openbaar worden gemaakt, gekopieerd of geëxploiteerd behalve tot het inwinnen van juridisch oordeel of een expertise ten aanzien van de dienstverlening door Opgeruimd Vechtdal.
15.3 De inhoud van de website, adviezen, offertes, overeenkomsten, schema’s, planningen, trainingen en digitale producten en diensten van Opgeruimd Vechtdal zijn het eigendom van Opgeruimd Vechtdal of diens licentiegevers en worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden om (een gedeelte van) bovengenoemde intellectuele eigendommen te verveelvoudigen, te verwerken, te exploiteren of op andere wijze openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Opgeruimd Vechtdal.
15.4 De rechten van intellectueel eigendom welke Opgeruimd Vechtdal in licentie gebruikt mag de opdrachtgever nimmer wijzigen, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
15.5 Na het einde van de overeenkomst hebben noch de opdrachtgever noch Opgeruimd Vechtdal jegens elkaar een bewaarplicht met betrekking tot de gebruikte informatie en gegevens, behoudens de wettelijk gestelde bewaarplicht.
15.6 Eventueel verkregen inloggegevens voor een online dienst of product en online producten of diensten zelf, mogen door opdrachtgever nimmer openbaar worden gemaakt of aan derden worden verstrekt. Deze zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar. Bij eventuele schending hiervan wordt de toegang tot de online diensten en producten direct beëindigd, zonder dat opdrachtgever recht heeft op enige schadevergoeding of restitutie.
15.7 Bij overtreding van deze intellectuele eigendomsbepalingen is Opgeruimd Vechtdal gerechtigd een boete aan opdrachtgever in rekening te brengen van € 2.000,00 per schadeveroorzakende gebeurtenis, vermeerderd met € 100,00 per dag dat de overtreding voortduurt tot een maximum van € 15.000,00. Dit is onverminderd het recht van Opgeruimd Vechtdal om de door Opgeruimd Vechtdal en derden geleden schade volledig op opdrachtgever te verhalen, indien het totale schadebedrag hoger is dan het boetebedrag.

Artikel 16. Klachten

16.1 Reclames dan wel klachten met betrekking tot de geleverde diensten en/of (digitale) producten en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 7 dagen na (op)levering, uitvoering of de verzenddatum, dan wel binnen 7 dagen na de ontdekking van het gebrek, indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opgeruimd Vechtdal te worden kenbaar gemaakt.
16.2 Klachten schorten de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten.
16.3 Indien de klacht niet tijdig wordt ingesteld, vervallen alle rechten van opdrachtgever in verband met de klacht en worden de (op)geleverde werkzaamheden geacht correct te zijn uitgevoerd. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van opdrachtgever.
16.4 Opgeruimd Vechtdal dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien een klacht gerechtvaardigd is, zal Opgeruimd Vechtdal zorgdragen voor ofwel verbetering van de opdracht, aanvullende dienstverlening of gedeeltelijke restitutie, een en ander ter keuze van Opgeruimd Vechtdal.
16.5 Klachten kunnen gemeld worden via email info@opgeruimdvechtdal.nl

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle overeenkomsten tussen Opgeruimd Vechtdal en de opdrachtgever, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
17.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag of andere van toepassing zijnde Internationale wet- en regelgeving is uitdrukkelijk uitgesloten.
17.3 In geval van een geschil zullen beide partijen zich naar redelijkheid inspannen om onderling tot een passende oplossing te komen.